CKSO TV Annual Christmas Telethon

CKSO TV Annual Christmas Telethon
CKSO TV Annual Christmas Telethon
CKSO TV Annual Christmas Telethon
Photos courtesy of Wayne Bernier
CKSO TV Annual Christmas Telethon (circa 1970)